Společné setkání týmů ze tří ORP

První setkání týmů ze tří sousedních obcí s rozšířenou působností proběhlo ve středu 15. května v zasedací místnosti Městského úřadu v Trutnově. Jednalo se o týmy z ORP Trutnov, Dvůr králové nad Labem a Vrchlabí včetně zapojených motivujících starostů. Týmy jsou propojeny hned dvojím způsobem – na jedné straně personálně – práci se věnují mimo jiné zaměstnanci Místních akčních skupin nebo dobrovolných svazků obcí a na straně druhé právě díky zapojení těchto pracovníků tu existuje i překryv MAS nebo DSO mezi jednotlivými správními obvody ORP.

Společné setkání mělo za úkol jednak seznámit všechny týmy tak, aby si mohli pracovníci na jednotlivých pozicích vyměňovat zkušenosti a poté si všechny týmy navzájem představily dosavadní výstupy projektu. Jednalo se především o pozitiva a negativa v sociální oblasti, odpadovém hospodářství a školství a návrhy na řešení v daném ORP. Následovala diskuze nad volitelným tématem v jednotlivých územích.

Setkání bylo pro všechny zapojené ORP důležité – navzájem porovnaly své výstupy a zjistily tak, že některá negativa a pozitiva se shodují, i když jednotlivé správní obvody se velikostí i složením obcí velmi liší. V zapojených ORP se také objevila dvě různá volitelná témata – Bezpečnost a sdílené služby. Z diskuze pak vyplynulo, že i když se volitelné téma zpracuje pro jedno ORP, bude možné přenést dobrou praxi i do jiného území.

Další práce v projektu, které se budou týkat především návrhových částí, budou pokračovat ještě v těsnější spolupráci všech ORP, protože již teď je zřejmé, že některé obce projevily zájem stát se součástí návrhů v jiném správním obvodu, než ve kterém se nacházejí.