Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

OBLAST PODPORY

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

•C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),
•F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),
•G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),
•I (Ubytování, stravování a pohostinství),
•J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),
•M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),
•N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti),
•P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),
•R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),
•S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb);

MOŽNÍ ŽADATELÉ/ PŘÍJEMCI DOTACE

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci (střední a velké podniky)

DRUH A VÝŠE DOTACE

 Podpora (pro oba režimy podpory) je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši:

25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky (jen zemědělci)

   35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky (jen zemědělci)

45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky, mikropodniky

 Podpora je poskytována ve dvou režimech, ze kterých si žadatel může zvolit:

Režim blokové výjimky – projekty musí být v souladu s čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Režim de minimis projekty musí být v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Podporovány jsou pouze investiční výdaje dle definice uvedené v kapitole 1 Obecných podmínek Pravidel

1) stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)

2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)

3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – doplňující výdaje tvoří max. 30% projektu

4) nákup nemovitosti

Další podmínky:

1) Dotaci nelze poskytnout na: nákup zemědělských a lesnických strojů (zejména strojů označených kategorií T, C, S – traktory a ostatní zemědělské nebo lesnické stroje)