Organizační struktura MAS

MAS Královédvorsko má vytvořenu vlastní organizační strukturu, ve které jsou jednoznačně specifikovány hlavní úkoly všech orgánů. Podstatné je v rámci organizace zajištění 4 základních funkcí – řídící, kontrolní, výběrové a samozřejmě také výkonné. Kompetence povinných orgánů jsou stanoveny statuty a jednacími řády, které jsou také zveřejněny na internetových stránkách MAS.

Orgány MAS Královédvorsko byly vytvořeny tak, aby byly v souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 - 2020. Tento dokument definuje standardy a popisuje proces jejich ověření pro programové období 2014 – 2020. Poskytuje základní informace o procesu, vymezuje jeho postup a stanovuje lhůty či stěžejní termíny pro jednotlivé úkony. Vymezuje subjekty zodpovědné za nastavení standardů, vyhlašování jednotlivých výzev, postup standardizace MAS a příjem požadovaných dokumentů, přičemž vyjmenovává a blíže specifikuje potřebné doklady vyžadované v jednotlivých fázích procesu. MAS musí splnit požadované standardy, díky kterým prokáže, že je schopna se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Za nastavení těchto standardů je dle Dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství. MAS, pokud úspěšně projde procesem standardizace, bude moci žádat o prostředky z evropských i regionálních rozvojových fondů. Na základě splnění standardů obdrží MAS Certifikát 2014 – 2020. Tato certifikace s sebou přináší spoustu nových požadavků na fungování MAS, které jsou a dále budou zaváděny do chodu společnosti. 

Organizační struktura MAS Královédvorsko 

 

KANCELÁŘ MAS

Kancelář MAS se začala budovat od září 2013, kdy začali pro MAS KD pracovat 2 projektoví manažeři zodpovědní za naplňování opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění v Programu rozvoje venkova.  V současné době působí v rámci SCLLD ve funkci ředitelky kanceláře MAS Ing. Lenka Křížová,DiS. a na pozici projektové manažerky, Simona Tulachová, DiS. V rámci realizace MAP působí jako hlavní manažer projektu Jan Machek a projektová manažerka Michaela Procházková, DiS.

Pro účely standardizace MAS byl zvolen vedoucí pracovník pro tvorbu SCLLD, kterým byla valným shromážděním konaným dne 19. 2. 2014 jmenována projektová manažerka MAS Královédvorsko, Lenka Křížová, DiS. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD nesmí být členem žádného z povinných orgánů, ale může se účastnit jejich jednání.