Koncepce vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem - EDUin

Pro účast je podmínkou předchozí registrace ZDE. Další setkání pracovní skupiny proběhnou 11. 3. a 1. 4. 2014

Styl práce na koncepci je velice podobný práci na Integrované strategii území (ISÚ) MAS Královédvorsko, ale tématu se samozřejmě bude pracovní skupina věnovat podstaně důsledněji a do větších detailů. S manažerkou Silvií Pýchovou jsme se domluvili, že výstupy budeme moci použít i pro práci MAS a to konkrétně pro tvorbu okruhů projektů, které bude MAS podporovat v programovém období 2014 - 2020. Výsledky práce EDUin tak budou moci být přeměněny na konkrétní cíle a úkoly a budou moci vznikat projekty, které tyto cíle budou realizovat. To je základ pro podporu ze strany rozvojovývh fondů evropských i regionálních.

Jak dopadl průzkum spokojenosti s nabídkou a kvalitou vzdělávání ve Dvoře Králové

V lednu 2014 proběhl v našem městě průzkum veřejného mínění zaměřený na spokojenost občanů s místní nabídkou a kvalitou vzdělávání. Vlastní sběr dat probíhal formou papírového i elektronického dotazníku. Nakonec se sešlo 305 odpovědí a průměrný věk respondentů činil 33 let. Průzkum byl zrealizován díky tomu, že se město zapojilo do programu Města vzdělávání obecně prospěšné společnosti EDUin (www.eduin.cz/mestavzdelavani). 

Z průzkumu vyplynulo, že respondenti jsou nejvíce spokojeni s nabídkou základních škol, kde 87 % dotázaných odpovědělo, že nabídku považují za spíše nebo naprosto dostatečnou. Za nedostatečnou naopak považuje přes 31 % respondentů nabídku mateřských škol, ale přesto poměrně vysoko hodnotí jejich stávající kvalitu. Respondenti také uváděli skutečnost chybějících alternativních mateřských škol. 32 % považovalo za nedostačující nabídku učňovských oborů, zejména řemesel. Bližší údaje jsou k dispozici v tabulce níže.
 
Nabídka i kvalita volnočasového a dalšího vzdělávání je hodnocena opět vesměs kladně. I přes celkově dobré hodnocení kurzů vidí respondenti rezervy v oblastech, jakými je např. sport či odborná tematika. Jako nejlepší organizace s dostatečně širokou a dobrou nabídkou poskytující další a volnočasové vzdělávání byla ve Dvoře Králové vyhodnocena Městská knihovna Slavoj. Úroveň získávání informací o nabídce volnočasového a dalšího vzdělávání hodnotí více než polovina respondentů rovněž kladně a nejčastějším médiem pro vyhledávání těchto informací je internet. 
Příznivé zjištění vyplynulo z odpovědí týkajících se spokojenosti se životem v našem městě, kde 71 % respondentů uvedlo, že jsou se životem ve Dvoře Králové spíše spokojeni nebo velmi spokojeni.