Co je to Místní akční plán

Jde o významný a ojedinělý rozvojový plán pro oblast předškolního a základního vzdělávání na celém území ORP Dvůr Králové nad Labem, které zahrnuje 23 mateřských a základních škol, včetně dvou škol zřizovaných krajem.

Zpracováním MAP I se ujala Místní akční skupina Královédvorsko (dále jen MAS) v partnerství s městem Dvůr Králové nad Labem na začátku roku 2016.  Dokončen a schválen byl v listopadu 2017, společně s Akčním plánem aktivit na rok 2018.

Na začátku roku 2018 se projekt rozjel ve své druhé etapě jako MAP II. Tento projekt bude realizovat všech 21 aktivit, které jsou obsahem Akčního plánu na rok 2018. Na konci roku bude naplňování akčního plánu na rok 2018 vyhodnoceno a bude zpracován navazující akční plán na rok 2019. Obdobně se bude postupovat také pro rok 2020, pro který bude zpracován poslední akční plán tohoto MAP.

Pod vedením MAS byl sestaven realizační tým, řídící výbor a dále koordinační pracovní skupina. Do nich se zapojili zástupci všech hlavních partnerů v ORP – zřizovatelů, škola školských zařízení, neziskových organizací, dalších organizací a veřejnosti.

Administrativní práce na projektu MAP II začaly od 1. 1. 2018, od března již začalo pracovat 14 pracovních skupin, které se scházejí 4 x do roka po celou dobu realizace projektu. Pracovní skupiny a jejich náplň naleznete v organizační struktuře. Nedílnou součástí projektu jsou také tzv. místní lídři, jejichž náplní je koordinace aktivit (vzdělávací akce, neformální setkání, workshopy...) v rámci jednotlivých pracovních skupin.

MÍSTNÍ LÍDŘI:

 • Místní zakotvené učení - Sofia Hladíková
 • Individuální potřeby žáků - Šárka Šantrochová
 • Pedagogická diagnostika - Alena Čiháková
 • Předškolní vzdělání - Dagmar Anschlagová
 • Rozvoj přírodovědné gramotnosti - Jan Flídr
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti - Diana Kotová

VEDOUCÍ AKTIVIT:

 • Odbornost ve specifických rolích - Eva Robková
 • Stav spolupráce MŠ-ZŠ-SŠ - Jitka Punnerová, Miluše Senetová
 • Mezigenerační spolupráce - Pavlína Flídrová

Součástí týmu jsou také vedoucí aktivit, které realizují aktivity v rámci akčního plánu. Provázanosti aktivit, pracovních skupin, lídrů a vedoucích aktivit uvádíme ZDE.

HLAVNÍ CÍLE MAP

 1. Lepší spolupráce mezi školami, školským zařízeními a dalšími aktéry ve vzdělávání
 2. Vzájemné učení a výměna zkušeností v oblasti rozvoje potenciálu jednotlivých dětí a žáků ve školách
 3. Podpora pedagogických i nepedagogických pracovníků v dalším profesním rozvoji
 4. Sdílená představa o kvalitě a dostupnosti vzdělávání a společná vize rozvoje vzdělávání v tomto území