Jednotná žádost

Příjem žádostí:

 • Do 15.5.2015.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec, který obhospodařuje půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS.

Typy podporovaných projektů:

 • Jednotná platba na plochu (SAPS)
 • Greening
 • Platba pro mladé zemědělce
 • Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)
 • Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS)
  • Produkce brambor určených pro výrobu škrobu
  • Produkce konzumních brambor
  • Produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností
  • Produkce ovocných druhů s vysokou pracností
  • Produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností
  • Produkce zeleninových druhů s vysokou pracností
  • Produkce chmele
  • Produkce cukrové řepy
  • Produkce bílkovinných plodin
  • Chov telete masného typu
  • Chov krávy chované v systému chovu s TPM
  • Chov bahnice nebo chov kozy
 • Méně příznivé oblasti (LFA)
 • Natura 2000 na zemědělské půdě
 • Agroenvironmentálně-klimatické operace
 • Ekologické zemědělství
 • Agroenvironmentání opatření 2007-13
 • Dobré životní podmínky zvířat (Welfare)

Forma a výše podpory:

 • Neuvedeno.

Specifika a omezení:

 • V rámci Jednotné žádosti mohou zemědělci zažádat také o přechodnou vnitrostátní podporu z národního rozpočtu na zemědělskou půdu, chmel, škrobové brambory, přežvýkavce, chov ovcí, koz a masných krav.