Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016

Příjem žádostí:

 • Do 19. 6. 2015.

Příjemci podpory:

 • Stát, resp. jeho organizační složka, nebo státní organizace, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu.
 • Kraj, resp. jeho organizační složka, nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje.
 • Obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce.

Typy podporovaných projektů:

 • A: Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
 • B: Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy.
 • C: Akce zaměřené na odstraňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy cestou výstavby a úpravy přechodů – Bezpečný přechod.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše příspěvku pro oblast A činí 10 mil. Kč.
 • Maximální výše příspěvku na více akcí v rámci všech programů činí 20 mil. Kč.
 • Dotace maximálně 85 % celkových uznatelných nákladů stavební části akce realizované v roce 2015 a 2016.

Specifika a omezení:

 • Podává-li žadatel současně žádost do oblasti A, B i C musí být jednoznačně popsán rozsah akce v každé oblasti, včetně rozdělení rozpočtu pro každou oblast.
 • Pro každou akci musí být doložen samostatný průvodní list s uvedením oblasti (A, B, C).
 • Příspěvek na akce A lze poskytnout na akce investičního charakteru.
 • Příspěvek na akce B lze poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. a III. tříd.
 • Příspěvek na akce C lze poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I. tříd.