Příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016

Příjem žádostí:

  • Žádosti o poskytnutí dotace lze podávat nejpozději do 1. 6. 2015.

 Příjemci podpory:

  • Obce, vlastnící cyklistické stezky.
  • Organizační složky obcí.
  • Příspěvkové organizace zřízené obcemi.
  • Svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

  • Výstavba cyklistických stezek.
  • Údržba cyklistických stezek.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výši finančního příspěvku a maximální procento spoluúčasti pro každou vybranou akci schvaluje Výbor SFDI jako limitní a nepřekročitelné a příspěvek je poskytován v tis. Kč.
  • Příspěvek na projekt dosáhne maximálně 85 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů a programů EU.