Harmonogram výzev Zaměstnanost pro rok 2015

Příjem žádostí:

Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

 • Investiční priorita 1.1: Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníku
  • Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti – předpoklad vyhlášení první výzvy v květnu 2015.
  • Záruky pro mladé - předpoklad vyhlášení první výzvy v červnu 2015.
  • Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti – předpoklad vyhlášení výzvy v červenci 2015.
  • Podpora zaměstnanosti cílových skupin – předpoklad vyhlášení výzvy v listopadu 2015.
 • Investiční priorita 1.2: Rovnost žen a mužů a sladění pracovního a soukromého života
  • Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů - předpoklad vyhlášení první výzvy v červenci 2015.
  • Podpora služeb péče o děti mladšího školního věku (dětské kluby při základních školách) budou podpořeny jednak v hl. m. Praze a mimo hl. m. Prahu - předpoklad vyhlášení první výzvy v srpnu 2015.
  • Implementace strategie pro rovnost žen a mužů (16 ministerstev + Praha) - předpoklad vyhlášení první výzvy v srpnu 2015.
  • Implementace strategie pro rovnost žen a mužů na krajích - předpoklad vyhlášení první výzvy v září 2015.
  • Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na vybudování a provoz se budou týkat jednak hl. m. Prahy a také území mimo hl. m. Prahu - předpoklad vyhlášení první výzvy v říjnu 2015.
 • Investiční priorita 1.3: Pomoc pracovník, podniků a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
  • Budování kapacit sociálních partnerů – předpoklad vyhlášení výzvy v červnu 2015.
  • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli - předpoklad vyhlášení výzvy v srpnu 2015.
 • Investiční priorita 1.4: Modernizace a posílení institucí trhu práce včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků
  • Rozvoj služeb zaměstnanosti (systémový projekt) - předpoklad vyhlášení výzvy v červenec 2015.
  • Rozvoj dalšího profesního vzdělání - předpoklad vyhlášení výzvy v srpen 2015.
 • Investiční priorita 1.5: Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže
  • Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v regionu NUTS II Severozápad - předpoklad vyhlášení výzvy v červnu 2015.

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou

 • Investiční priorita 2.1: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast na zlepšení zaměstnanosti
  • Průběžná výzva pro kraje, hl. město Praha – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé strategie rozvoje sociálních služeb – předpoklad vyhlášení výzvy v červnu 2015.
  • Podpora sociálního podnikání - předpoklad vyhlášení výzvy v srpnu 2015.
  • Sociální podnikání – projekt Ministerstva práce a sociálních věcí - předpoklad vyhlášení výzvy v srpnu 2015.
  • Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování – předpoklad vyhlášení výzvy v září 2015.
  • Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám - předpoklad vyhlášení výzvy v září 2015,druhé kolo v prosinci 2015.
 • Investiční priorita 2.2: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
  • Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje a hl. m. Prahu) - předpoklad vyhlášení výzvy v červnu 2015.
  • Systémové projekty realizované Ministerstvem práce a sociálních věci a Úřadem práce ČR - předpoklad vyhlášení výzvy v srpnu 2015.
  • Výzva zaměřená na poskytování služeb – procesy ve službě ve vazbě na kvalitu (zvyšování kvality služeb) a efektivitu, včetně profesního rozvoje zaměstnanců (vzdělávání), a na posílení výkonu sociální práce ve službách, včetně vzdělávání soc. pracovníků - předpoklad vyhlášení výzvy v září 2015.
  • Ostatní ministerstva (systémové projekty) – předpoklad vyhlášení výzvy v září 2015.
  • Úřad vlády ČR (systémové projekty) - předpoklad vyhlášení výzvy v září 2015.
  • Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci - předpoklad vyhlášení výzvy v říjnu 2015.
  • Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí - předpoklad vyhlášení výzvy v říjnu 2015.
  • Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové) - předpoklad vyhlášení výzvy v říjnu 2015.
  • Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žena mužů a rovných příležitostí - předpoklad vyhlášení výzvy v říjnu 2015.

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

 • Investiční priorita 3.1: Zvýšení efektivity sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech Operačního programu zaměstnanostita 3.1
  • Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech Operačního programu zaměstnanost - předpoklad vyhlášení prvních výzev v srpnu 2015.
  • Sociální inovace v oblasti soc. začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce - předpoklad vyhlášení prvních výzev v září 2015.
  • Posilování kapacit NNO dobrovolníky z firem, zkušenostmi ze zahraničí či z ostatních NNO (mezinárodní spolupráce) - předpoklad vyhlášení prvních výzev v září 2015.
  • Mezinárodní spolupráce v oblastech: sociální začleňování, mobilita – předpoklad vyhlášení prvních výzev v říjnu 2015.

 Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa

 • Investiční priorita 4.1 Investice do institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb na vnitrostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy
  • Výzva pro strategické projekty (realizace Strategického rámce pro rozvoj veřejné správy v období 2014+ a v souladu s implementačními plány -  předpoklad vyhlášení prvních výzev v srpnu 2015.
  • Výzva pro OSS (zejména pro ÚOSS) - předpoklad vyhlášení prvních výzev v září 2015.
  • Výzva pro ÚSC (obce, kraje, sdružení, asociace a svazy), hl. m. Praha - předpoklad vyhlášení prvních výzev v říjnu 2015.

Příjemci podpory:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbor 35, Úřad práce ČR, Fond dalšího vzdělávání.
 • Úřad práce ČR – krajská pracoviště, předpoklad vyhlášení prvních výzev v květnu 2015.
 • Poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, obce a svazky obcí.
 • Poskytovatelé sociálních služeb, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace.
 • Podniky, sociální partneři.
 • Zaměstnavatelé, neziskové organizace, územně samosprávné celky a jimi založené právnické osoby, vysoké školy.
 • Organizační složky státu.
 • Kraje a hlavní město Praha.
 • Obchodní společnosti, OSVČ.
 • Subjekty realizující projekty v rámci schválených komunitně vedených strategií místního rozvoje – MAS, nestátní neziskové organizace, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, poskytovatelé služeb a další.

Typy podporovaných projektů:

 • Dle specifikace v jednotlivých programech.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory závisí na konkrétním programu a velikosti podniku.