Prostor pro projekty měst a obcí

Prvním přednášejícím byl Ing. David Koppitz (ředitel odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj), který popsal nové období a hlavní změny Operačních programů 2014 – 2020. Snížení počtu OP 2014 - 2020 má vést ke zjednodušení oproti OP 2007 – 2013. Ing. Koppitz zdůraznil důležitost zhodnocení výsledků po realizaci projektů a dal doporučení zahrnující hlavně kvalitu poddaných projektů a schopnosti kofinancování.

Ing. Oldřich Vlasák (místopředseda SMO ČR pro evropské záležitosti) zhodnotil možnosti měst a obcí čerpat evropské fondy, priority a potřeby do budoucna v čerpání dotací. V současné době je do spolupráce zapojeno 2 575 obcí a měst. Nejvíce města a obce čerpala peníze v minulém OP Životní prostředí.

Jako třetí, Ing. Lada Malá (Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod), představila Integrovaný regionální operační program. IROP má 5 prioritních os navazujících na tematické cíle EU (infrastruktura, lidé, instituce, venkov, technická pomoc) a 14 specifických cílů (odpovídá oblastem podpory). Celková alokace pro IROP je cca 4,64 mld. EUR.

Pro nás tedy pro „Masky“ jde o  tyto:

Infrastruktura:  1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Lidé:               2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

                      2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktiv v oblasti sociálního podnikání

                      2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví

                      2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Instituce:        3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

                      3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

První výzvy jsou předpokládané v druhé polovině roku 2015 a pro orientační údaj pro kalkulaci cca 3 tis. Kč na 1 obyvatele MAS! Připravujte tedy pečlivě své projekty, první výzvy se blíží!