Kdy budou první výzvy z nových programů 2014 - 2020?

Předběžný harmonogram výzev zdehttp://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs

Na jednání Rady pro ESI fondy v září tohoto roku byla diskutována problematika schvalování programů a zahájení implementace programů v roce 2015. Pro zajištění informovanosti potenciálních žadatelů a dostatku času na přípravu projektových záměrů bylo dohodnuto, že do konce roku 2014 budou řídicími orgány připraveny předběžné harmonogramy vyhlašování výzev na následující rok a tyto harmonogramy budou zveřejněny.  

Na základě tohoto požadavku připravily řídicí orgány ve spolupráci s partnery a po konzultaci s Ministerstvem pro místní rozvoj – Národním orgánem pro koordinaci (MMR-NOK) předběžné harmonogramy vyhlašování výzev na rok 2015. Vzhledem k tomu, že vyjednávání programů není v tuto chvíli ukončeno a jeho výsledky mohou mít vliv na vyhlášení dílčích výzev, budou předběžné harmonogramy výzev během roku 2015 dále aktualizovány a ve finální podobě projednány na prvním řádném jednání Monitorovacího výboru daného programu.

A co se potenciální žadatelé z předběžného harmonogramu výzev dozví? V jaké prioritní ose / prioritě Unie a v jakém specifickém cíli / opatření bude výzva vyhlášena, jak bude výzva zaměřena – na jaké podporované aktivity, pro jaké příjemce, jak bude výzva nastavena – zda bude kolová či průběžná a předběžné datum vyhlášení výzvy.

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci se bude i v roce 2015, kdy budou probíhat průběžné aktualizace těchto předběžných harmonogramů výzev, zaměřovat zejména na harmonizaci vyhlašování výzev v oblasti územní dimenze, dosahování synergických efektů, souladu s platnými metodikami pro jednotné metodické prostředí a zohlednění zkušeností z programového období 2007–2013.