Naplňování metody LEADER prostřednictvím Místních akčních skupin

V rámci programového období 2007 – 2013 byla podpora MAS umožněna jen prostřednictvím Programu rozvoje venkova. MAS podpořené v rámci osy IV získaly finanční prostředky nejen na realizaci své strategie území, ale zároveň na provozní výdaje a výdaje spojené s pořádáním informačních a propagačních akcí. Další podpora, kterou mohly využít všechny MAS i nepodpořené, byla zaměřena na realizaci projektů spolupráce.

V novém programovém období bude podpora MAS rozšířena do ostatních Evropských strukturálních a investičních fondů, přes které je možné využít metodu LEADER jako komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). K implementaci CLLD se k Programu rozvoje venkova připojí Integrovaný regionální operační program (pod Ministerstvem pro místní rozvoj), Operační program Zaměstnanost (pod Ministerstvem práce a sociálních věcí) a Operační program Životní prostředí (pod Ministerstvem životního prostředí). Provozní náklady a náklady na oživení strategií komunitně vedeného místního rozvoje budou hrazeny prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015 mohou MAS předkládat Žádosti o standardizaci na centrální pracoviště Státního zemědělského a intervenčního fondu. Splnění standardů bude posuzováno dle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, která definuje standardy pro přijatelnost MAS, vymezuje postup procesu standardizace MAS a specifikuje potřebné dokumenty předkládané při standardizaci. Standardy jsou rozděleny do pěti tematických okruhů - územní působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS. Splněním standardů uvedených v Metodice MAS prokážou, že jsou schopny vykonávat činnosti stanovené v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013.

MAS, které získají osvědčení o splnění standardů, mohou předkládat žádosti o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje Ministerstvu pro místní rozvoj. Příjem žádostí musí být spuštěn nejpozději 3 měsíce po spuštění příjmu žádostí o standardizaci MAS, tzn. do 24. 2. 2015. MAS předkládá ke schválení a realizaci pouze jednu strategii. Předložené strategie budou hodnoceny ve třech fázích. Nejdříve prochází kontrolou formálních náležitostí a hodnocením přijatelnosti. Dále jsou předány dotčeným řídicím orgánům, kdy je posouzen soulad strategie s cíli konkrétního programu. S MAS, jejichž strategie vyhoví požadavkům hodnotícího procesu a budou akceptovány všemi dotčenými řídicími orgány programů, bude podepsáno Memorandum o realizaci integrované strategie.

Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje je zaměřena na aktivity připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) příslušné MAS, jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň financovatelné z PRV. Z PRV prostřednictvím SCLLD mohou být realizovány následující oblasti:

  • Předávání znalostí a informační akce (čl. 14)
  • Investice do hmotného majetku (čl. 17 1.a), b))
  • Podpora investic související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví – Pozemkové úpravy a Lesnická infrastruktura (čl. 17 1.c))
  • Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti, podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností (čl. 19 1. b))
  • Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů (čl. 24 1.a), d))
  • Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů (čl. 25)
  • Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh (čl. 26)
  • Spolupráce (čl. 35 1.a))

Projekty k realizaci vybírá MAS prostřednictvím své Výběrové komise na základě předem stanovených výběrových kritérií. Příjemci podpory jsou koneční žadatelé z území MAS, jež odpovídají definici žadatelů realizovaných opatření. MAS nemůže být příjemcem dotace. Výše podpory závisí na konkrétním typu opatření a výše způsobilých výdajů na projekt se bude pohybovat v rozmezí od 50 tis. Kč do 5 mil. Kč.

V rámci operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin bude podporována realizace projektů spolupráce mezi MAS a dalšími partnerstvími, jejichž výstupy překračují hranice území jedné MAS. Budou podporovány jak projekty založené na spolupráci v rámci členského státu, tak projekty založené na spolupráci mezi územními celky v několika členských státech či ve třetích zemích. Spolupráce mezi jednotlivými MAS přispívá k přenosu zkušeností a příkladů dobré praxe. Příjemcem pomoci může být jen MAS, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV. Projekt musí být v souladu s SCLLD a musí vykazovat přidanou hodnotu spolupráce. Způsobilými výdaji jsou výdaje na vlastní realizaci projektů i náklady na řízení těchto projektů. Podpora se poskytuje až do výše 80 % způsobilých výdajů. Výše způsobilých výdajů na projekt se bude pohybovat v rozmezí od 50 tis. Kč do 5 mil. Kč. Odlišně od stávajícího systému bude probíhat příjem a schvalování žádostí o dotaci v rámci tohoto dotačního titulu. Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím průběžného příjmu na platební agentuře, kdy výběr projektů k realizaci bude provádět sama MAS.