Standardizace místních akčních skupin pro programové období 2014 - 2020

Dne 21. 5. 2014 schválila vláda Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020 (dále jen „Metodika“). Splněním standardů uvedených v Metodice místní akční skupiny (dále jen „MAS“) prokážou, že jsou schopny vykonávat činnosti stanovené v Nařízení EU č. 1303/2013. 

Při nastavování standardů byl kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči platební agentuře, Řídicím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní a nediskriminační. Standardy jsou rozděleny do pěti tematických okruhů - územní působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS.

Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015.

Získání osvědčení o splnění standardů je pro MAS nezbytnou podmínkou, aby mohly podávat žádosti o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje Ministerstvu pro místní rozvoj, které je koordinátorem integrovaných přístupů a územní dimenze.

Metodika pro standardizaci k nahlédnutí zde.