Dotační programy města Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem
vyhlašuje

dotační programy na projekt, činnost, akci či službu, které jsou v zájmu města Dvůr Králové nad Labem a občanů města

 

 1. Dotace je poskytována z rozpočtu města právnickým nebo fyzickým osobám na činnost nebo službu, které jsou v zájmu města a občanů města, které působí zejména v oblasti:
 1. tělovýchovy a sportu,
 2. kultury, naplňování volného času občanů,
 3. služeb souvisejících se sociální oblastí a zdravotnictvím
 4. pro vlastníky nemovitých kulturních památek nebo nemovitostí, které se nachází na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem vč. částí městských hradeb,
 1. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dvůr Králové nad Labem, vůči příspěvkovým organizacím města a jím založeným obchodním společnostem, nemají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy je povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek. Tato skutečnost musí být deklarována formou čestného prohlášení.
 2. Dotace podle tohoto předpisu není určena příspěvkovým organizacím města.

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři s povinnými přílohami a je nutné ji předložit odboru ŠKS v jednom vyhotovení (v tištěné podobě) ve stanoveném termínu pro podávání žádostí o dotace, rozhoduje razítko podatelny nebo podací pošty.

Žádost se podává na adresu:
                               Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
                               odbor školství, kultury a sociálních věcí
                               náměstí T. G. Masaryka čp. 38
                               544 17 Dvůr Králové nad Labem

Žádosti podané po stanoveném termínu k podání žádostí, nečitelně vyplněné, neobsahující povinné přílohy budou vyřazeny z dotačního řízení.

Na dotaci od města Dvůr Králové nad Labem není právní nárok.

Dotace může být poskytnuta v režimu de minimis.

Formuláře najdete na internetových stránkách www.dvurkralove.cz v  části Radnice – Granty a dotace – Dotace z rozpočtu města.

Podrobnější informace včetně formulářů lze získat na odboru školství, kultury a sociálních věcí, 2. patro, kancelář č. 303, tel: 499 318 293, 499 318 101.

O vyhlášení výše uvedených dotací rozhodla Rada města Dvůr Králové nad Labem dne 17.12.2013.

 

Dotační program na podporu a rozvoj tělovýchovy a sportu:

 • činnost sportovních oddílů
 • pořádání sportovních akcí

18.12.2013 – 24.01.2014

 • v období 10.03. – 10.04.2014 je třeba předložit městu daňové přiznání jednotlivých sportovních oddílů za předchozí rok

činnost sportovních oddílů

 1. nájemné, provozování a údržba prostor nezbytných pro činnost daného sportu,
 2. pohonné hmoty, cestovní příkazy, faktury za dopravu, 
 3. propagace, výlep plakátů,
 4. startovné, registrační poplatky,
 5. úhrada za OON (dohody, OSVČ)
 6. rozhodčí, školení trenérů
 7. pořízení sportovního vybavení neinvestiční povahy,

na pořádání sportovních akcí

 1. nájemné,
 2. pohonné hmoty, cestovní příkazy, faktury za dopravu, 
 3. startovné,
 4. rozhodčí,
 5. úhrada za OON (dohody, OSVČ)
 6. propagace, výlep plakátů, poštovní služby, kancelářské potřeby,
 7. věcné ceny pro účastníky soutěží.

 

Dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit:

– zejména v oblastech kultury, činnosti s mládeží, využití volného času, vzdělávání a vědy

18.12.2013 – 31.01.2014

Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje:

 1. provozní výdaje nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty (energie, pohonné hmoty - cestovní příkazy, faktury za dopravu, kancelářské potřeby, ostatní spotřební materiál a drobný hmotný investiční majetek),
 2. služby (nájemné, poštovní služby a jiné ostatní služby),
 3. úhrada za OON (dohody, OSVČ)
 4. věcné ceny pro účastníky akcí,
 5. tisk propagačních materiálů.

 

Dotační program podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na podporu zdravotnictví:

- sociální služby, integrace zdravotně postižených, protidrogové aktivity, prevence kriminality, podpory rodin, zdravotnictví

18.12.2013 – 24.01.2014

Poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, předloží žádost jednotlivě na každý poskytovaný typ sociální služby zvlášť !!!

Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje:

 1. provozní výdaje nezbytné pro realizaci činnosti, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty (energie, kancelářské potřeby, pohonné hmoty - cestovní příkazy, faktury za dopravu, kancelářské potřeby, ostatní spotřební materiál, propagace, vstupné apod.),
 2. služby (nájemné, poštovní služby, supervize, jiné ostatní služby),
 3. mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ smlouva podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

Dotační program na obnovu vnějšího pláště objektů,

které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem

18.12.2013 – 11.04.2014

Z poskytnuté dotace lze hradit tyto výdaje:

 1. částečnou obnovu vnějšího pláště objektu (fasády objektu včetně oken, dveří a vrat, střechy, oplechování, rekonstrukce kamenných prvků atd.).

 

Podrobnější dotační pravidla města a výsledky z předchozích let najdete na stránkách města ZDE